Regulamin

Regulamin użytkowania domku letniskowego RIVER PARK

Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń Sp. j.

 

Szanowni Goście,

Dziękujemy Państwu za wybór OW River Park i życzymy udanego i spokojnego wypoczynku, dalej „Ośrodek”.

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Ośrodka obowiązuje poniższy Regulamin, który został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 

 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Ośrodek jest obiektem dostępnym dla korzystających z zakwaterowania w domkach letniskowych.
 2. RIVER PARK Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń Sp. j. prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych oraz gastronomicznych z siedzibą w Zatorze, 32-640 Zator, ul. Parkowa 8, NIP: 549-234-54-85, KRS nr: 0000502600,
 3. 3. Kontakt z Recepcją możliwy jest pod numerami telefonu: 0048 601 587 222, 0048 695 037 706. Po zamknięciu Recepcji do Państwa dyspozycji pozostaje stróż dostępny pod numerem telefonu 0048 695 133 033.
 4. Ilość osób zakwaterowanych w domkach letniskowych powinna być zgodna z ilością osób zameldowanych.
 5. 5. Na terenie Ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny: 20:00 osoby zaproszone przez w/w. Fakt przebywania zaproszonych przez wczasowiczów Gości musi być obowiązkowo zgłoszony w Recepcji Ośrodka.
  Za każdy dodatkowy i stwierdzony nocleg Gościa niezameldowanego, Ośrodek pobierał będzie opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem Ośrodka.
 6. W Recepcji istnieje możliwość zakupu biletów do Parku Rozrywki Zatorland (www.zatorland.pl) oraz Energylandia (www.energylandia.pl) z 5 % RABATEM.
 7. W okresie od kwietnia do października zapraszamy do Karczmy znajdującej się na terenie Ośrodka. Aktualne godziny otwarcia Karczmy dostępne są przed wejściem. Za okazaniem kluczyka do domku obowiązuje RABAT 5 % od cen zawartych w Karcie Menu.

 

 1. Zasady Pobytu

 

 1. Osoby przybywające do Ośrodka są przyjmowane na podstawie rezerwacji i dowodu wpłaty zaliczki zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 7 grudnia  2012 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ.U z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami). Gość najmujący w Ośrodku domek zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do domku.

W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.

 1. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką lub kartą) winno nastąpić w dniu zameldowania.
 2. 3. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka. Przed oddaniem domku należy zostawić po sobie porządek. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Gości lub osób odwiedzających pozostawione w domku lub na terenie Ośrodka.
 3. Każdy domek posiada odrębny klucz. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia klucza, Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Recepcji. Z tytułu zagubienia bądź uszkodzenia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości: 50,00 zł.
 4. Miejsca noclegowe eksploatacyjne przygotowane są do wypoczynku nie większej ilości użytkowników aniżeli: domek letniskowy – do 4 – 5 osób. Jako użytkownika uważa się zarówno osobę dorosłą jak i dzieci od ukończonego 3 roku życia. Zakwaterowanie większej ilości osób w poszczególnych domkach wymaga odrębnego zezwolenia ośrodka za dopłatą według obowiązującego cennika.
 5. W domku letniskowym znajduje się spis wyposażenia, który zawiera rodzaj wyposażenia oraz jego ilość. Osoby zakwaterowane winny sprawdzić zgodność spisu wyposażenia ze stanem faktycznym oraz stanem technicznym.
 6. Wszelkie niezgodności, co do ilości i stanu technicznego wyposażenia oraz stanu technicznego urządzeń lub przedmiotów znajdujących się w domku, a nie objętych w/w spisem – winny zostać zgłoszone do recepcji ośrodka w dniu zakwaterowania. W innym przypadku stwierdzone braki lub ujawnione uszkodzenia będą traktowane jako powstałe z winy przebywającego.
 7. Za wszelkie uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu domku lub innych urządzeń znajdujących się w Ośrodku, a powstałe z winy przebywającego, pobiera się równowartość kosztu naprawy lub zakupu według aktualnie obowiązujących cen na podstawie „Protokołu szkody”. Należność należy uregulować w recepcji Ośrodka do dnia wyjazdu.
 8. 9. Cisza nocna na terenie całego Ośrodka obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego. Wszelkie przejawy łamania zasady ciszy nocnej, w tym w szczególności: głośne zachowanie, zakłócanie nocnego spoczynku innych Gości, głośne odtwarzanie muzyki, krzyczenie, etc. powodujące niedogodności dla pozostałych Gości obiektu i niedostosowanie się do jednokrotnego upomnienia personelu spowoduje nałożenia na uciążliwego Gościa obowiązku zapłaty kary w wysokości: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku dalszego i uporczywego łamania w/w zasad, Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie prawo wydalenia z terenu Ośrodka uciążliwego Gościa w każdym czasie.
 9. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP, P.POŻ oraz stosować się do poleceń pracowników Ośrodka.

W szczególności zabrania się:

– rozpalania ogniska na terenie Ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym,

– rozpalania grilla we wnętrzu domku letniskowego lub w odległości mniejszej aniżeli 2 m od domku. Osoba rozpalająca grilla obowiązana jest do stałego nadzorowania grilla oraz jego ugaszenia.

– używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną – wiatrówką,

– pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych i gazowych na czas nieobecności w domku,

– palenia wyrobów tytoniowych w domkach lub poza miejscami do tego wyznaczonymi na terenie obiektu.

 1. Wynajmujący domek letniskowy ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie pobytu. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

 • Czas pobytu

 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie: 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie: 10:00.
 2. W sprawie zmiany terminu wyjazdu należy kontaktować się z recepcją Ośrodka.
 3. Gotowość zdania domku należy zgłosić do recepcji.
 4. Niezdanie domku do godz. 10:00 skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 złotych za każdą kolejną godzinę pobytu.

 

 1. Przepisy Porządkowe

 

 1. Każdy przebywający na terenie Ośrodka oraz w obrębie najmowanego domku winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.
 3. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu – na zewnątrz domków, zmianę ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z domku do innego domku letniskowego.
 4. Do ogrzewania domków letniskowych zabrania się używania kuchenek elektrycznych itp. urządzeń do tego nieprzeznaczonych.
 5. Zabrania się stawiania na lodówce przedmiotów emitujących ciepło typu kuchenka elektryczna, czajnik, nagrzane garnki itp.
 6. Na terenie Ośrodka zabronione jest:
 7. a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
 8. b) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
 9. c) zaśmiecanie i zabrudzanie Ośrodka.
 10. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 11. Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, badmintona oraz ping ponga może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie Ośrodka znajdują się boiska do wyżej wymienionych gier.

 

 1. Zasady parkowania pojazdów

 

 1. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Parking przed Ośrodkiem jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenia oraz kradzież pojazdów.
 4. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie Ośrodka.
 5. 5. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz postoju samochodów. W razie niestosowania się do zakazu, dyrekcja nakłada karę w wysokości: 100 zł od samochodu za dobę postoju.

 

 1. Zasady pobytu zwierząt

 

 1. Zezwalamy na pobyt w ośrodku zwierząt domowych (psy, koty, króliki oraz inne zwierzęta futerkowe, za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne w świetle w świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77 poz. 687 ze zm.). Pobyt zwierzęcia możliwy jest po jego uprzednim zgłoszeniu pracownikom Recepcji oraz uiszczeniu opłaty w wysokości: 20,00 zł/doba pobytu zwierzaka. Zwierzęta powinny posiadać aktualne świadectwa szczepień, natomiast właściciel odpowiedzialny jest za zwierzę oraz ewentualne szkody przez nie wyrządzone oraz sprzątanie po nim nieczystości. Na terenie Ośrodka wyprowadzanie psów odbywa się wyłącznie na smyczy lub/i w kagańcu.
 2. Właściciele psów, kotów oraz innych zwierząt we własnym zakresie powinni zapewnić zwierzęciu niezbędne materiały przeznaczone na legowisko, które winno znajdować się na podłodze domku lub pokoju.
 3. Zabrania się użycia na legowisko koców, kołder, poduszek, bielizny pościelowej oraz usytuowania legowiska na tapczanie, wersalce lub fotelu. Ośrodek pobierze dodatkową opłatę za pranie oraz dezynfekcję w/w przedmiotów.

 

 • Przekazywania rzeczy wartościowych do depozytu

 

 1. Na czas korzystania z ośrodka wypoczynkowego zaleca się pozostawienie przez Gości rzeczy wartościowych na przechowanie w depozycie,
 2. Rzeczami wartościowymi są przede wszystkim przedmioty o znacznej wartości, przedmioty dające dostęp do przedmiotów wartościowych oraz dokumenty.
 3. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności:
 4. a) pieniądze krajowe,
 5. b) pieniądze zagraniczne i złote monety,
 6. c) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie,
 7. d) zagraniczne papiery wartościowe,
 8. e) krajowe papiery wartościowe,
 9. f) aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe i inne przedmioty, których wartość przekracza: 200 zł.,
 10. g) przedmioty mające wartość naukową, artystyczną, pamiątkową itp.,
 11. h) biżuteria, wyroby jubilerskie,
 12. i) przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych (np. klucze do lokali, kluczyki od samochodów i innych pojazdów).
 13. Rzeczy wartościowe po oddaniu do depozytu przechowywane są w kopercie bezpiecznej w zamykanej szafce zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
 14. Za rzeczy wartościowe określone w punkcie 2 i 3 niniejszego rozdziału niezłożone do depozytu, ośrodek wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Dowodem przyjęcia rzeczy wartościowych do depozytu jest protokół depozytowy (załącznik do regulaminu).
 16. Protokół depozytowy zawiera następujące informacje:
 17. a) kolejny numer protokołu,
 18. b) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania Gościa: na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 19. c) imię i nazwisko,
 20. d) datę i miejsce urodzenia,
 21. e) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,
 22. f) numer PESEL, jeżeli taki posiada,
 23. g) spis przedmiotów oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę,
 24. h) datę wypełnienia protokołu,
 25. i) czytelne podpisy osoby składającej depozyt oraz pracownika przyjmującego depozyt.
 26. Osobami uprawnionymi do przyjmowania rzeczy wartościowych do depozytu są pracownicy recepcji.
 27. W przypadku nie odebrania zdeponowanych przedmiotów, bez uzasadnionych powodów, w terminie do godz. 10:00 w dniu wyjazdu i opuszczenia ośrodka przez Gościa, za dalsze ich przechowywanie może być pobrana opłata w wysokości określonej w cenniku za każdy kolejny rozpoczęty dzień.

 

 • Przyjęcie depozytu

 

 1. Gość składający rzeczy do depozytu w obecności pracownika recepcji wypełnia protokół depozytowy (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) i umieszcza rzeczy wartościowe, oddawane do depozytu w kopercie bezpiecznej.
 2. Na kopercie bezpiecznej należy wpisać:
 3. a) w miejsce nadawcy: dane osoby pozostawiającej depozyt (imię i nazwisko, Pesel) oraz datę zgodną z protokołem depozytowym i czytelny podpis klienta,
 4. b) w miejsce odbiorcy: pieczęć kasy, datę i czytelny podpis przyjmującego depozyt.
 5. 3. Pracownik recepcji zobowiązany jest sprawdzić zgodność zdeponowanych przedmiotów z wykazem tych przedmiotów w protokole depozytowym.
 6. Oryginał protokołu depozytowego wydaje się klientowi, kopię protokołu wkłada się do wewnątrz opieczętowanego depozytu (koperty).
 7. Następnie koperta jest zamykana poprzez zaklejenie. Pracownik recepcji wypełnia górny lewy odcinek z serią i numerem koperty bezpiecznej – wpisując datę depozytu i podpisując go czytelnie i wręcza go klientowi.

 

 1. Zwrot depozytu
 2. Rzeczy przechowywane w depozycie mogą być wydane jedynie osobie składającej depozyt na podstawie okazanego protokołu depozytowego z odcinkiem koperty bezpiecznej i dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 3. Odbierający depozyt potwierdza jego odbiór poprzez złożenie czytelnego podpisu na protokole depozytowym oraz na odcinku z numerem i serią koperty bezpiecznej znajdującym się w górnym prawym rogu koperty.
 4. Wydający depozyt zwraca odbierającemu zdeponowane przedmioty i przypina obydwa odcinki z numerem i serią koperty bezpiecznej do protokołu depozytowego.
 5. Przy oddawaniu depozytu należy zwrócić uwagę, aby koperta bezpieczna była w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia braku lub niezgodności między zawartością depozytu i spisem przedmiotów należy sporządzić komisyjnie protokół, ustalający rodzaj braków, wysokość szkód oraz stan opakowania. Do tego protokołu powinien być dołączony spis przedmiotów i opakowanie. Protokół z załącznikami należy skierować do organu powołanego do wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku skrócenia pobytu Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 2. Wszelkie usterki oraz awarie prosimy zgłaszać do recepcji Ośrodka. Usterki będą usunięte w terminie możliwie jak najkrótszym.
 3. Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać w recepcji ośrodka.
 4. W razie nagminnego łamania przepisów niniejszego Regulaminu przez Gościa, zostanie on wydalony z Ośrodka, bez prawa zwrotu ekwiwalentu za wykorzystane noclegi.